laser tag
laserowy paintball

laserzone

§ 1
Każdy gracz przed grą zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Laser Zone,
a także przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za obsługę lokalu.
Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Laser Zone i jego akceptację.

§ 2
Osoby przebywające na terenie Laser Zone (dalej nazywanego Obiektem), powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i osób przebywających na jego terenie, a także zachować czystość i porządek.

§ 3
Na terenie Obiektu zabrania się konsumpcji artykułów własnych i spożywania alkoholu. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia.
W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez obsługę można odstąpić
od tej zasady.

§ 4
Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione na terenie obiektu.

§ 5
Każdy uczestnik, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, zostaje wyposażony w kamizelkę i pistolet. Zobowiązuje się do ich zwrotu natychmiast po zakończeniu gry,
w stanie nie gorszym, niż sprzęt został mu wydany.
Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
przy uprawianiu sportu.

§ 6
Klient przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry a także sposobu korzystania z wyposażenia. 

§ 7
Osoby, które dopuszczają się uszkodzeń lub dewastacji sprzętu i wyposażenia lokalu, zobowiązane są do poniesienia wszelkich konsekwencji, w tym finansowych, za wyrządzone szkody.

§ 8
Wszelkie usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, w tym odniesione urazy, Gracz jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać obsłudze lokalu. 

§ 9
Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

§ 10
 Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, oraz wyprosić z Obiektu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

§ 11
Gracz może opuścić teren Laser Zone dobrowolnie i w każdym czasie, po wcześniejszym zdaniu obsłudze sprzętu, który został mu wydany przed grą zgodnie z § 5. W takim przypadku nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłat poniesionych przez gracza.

§ 12
Na terenie Laser Zone zabrania się:
- biegania oraz czołgania;
- agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
- fizycznego kontaktu między Graczami;
- chwytania broni innego Gracza;
- używania broni i wyposażenia Obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę
w czasie szkolenia;
- wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Obiektu;
- palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania
środków odurzających;
- wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

§ 13
Na terenie Laser Zone zabronione jest używanie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

§ 14
Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Obiektu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

§ 15
Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.

§ 16
Osoby, które dokonały rezerwacji, powinny co najmniej 30 minut przed planowaną grą uregulować opłatę wynikającą z danej rezerwacji. W przeciwnym przypadku obsługa lokalu ma prawo odmówić uczestnictwa w grze.

§ 17
Laser Zone nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w rezerwacjach.